Inlichtingen

U kon inlichtingen vragen via onderstaand telefoonnummer of  per email.

 

 

Per post :

Joh Dewarrimont
Pastoor Huijnenstraat 6
6265 AE  Sint Geertruid


Per telefoon: +31(6) 41682444   

email: margratentocht@gmail.com.

 


 

                              Privacyverklaring

 

 

Wandelcomite Sint Gertrudis handelend onder supervisie van
Fanfare St. Gertrudis, gevestigd aan Dorpstraat 29A, St. Geertruid, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :
Pastoor Huijnenstraat 6
6265 AE Sint Geertruid
Telefoon: +31616052115
Email: margratentocht@gmail.com
Website: www.margratentocht.nl 
 


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wandelcomite St. Gertrudis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-  achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via margaratentocht@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie
.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wandelcomite St. Gertrudis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  
  dienstverlening uit te kunnen voeren
- uw deelname aan onze evenementen te
registreren
- u te kunnen informeren over onze evenementen

 


Geautomatiseerde besluitvorming

Wandelcomite St. Gertrudis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wandelcomite St. Gertrudis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:
Naam en telefoonnummer: maximaal 6 weken
 

Delen van persoonsgegevens met derden​

Wandelcomite St. Gertrudis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

 


Cookles, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken​

Wandelcomite
St. Gertrudis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wandelcomite St. Gertrudis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar margratentocht@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wandelcomite St. Gertrudis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen​

Wandelcomie St. Gertrudis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via margratentocht@gmail.com
 

Beveiliging en SSL


Wandelcomite St. Gertrudis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wandelcomite St. Gertrudis  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wandelcomite St.Gertrudis  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via margratentocht@gmail.com